د فابریکې سفر

فابریکه

فابریکه img6
فابریکه img7
فابریکه img10

د پرې کولو ورکشاپ

فابریکه img1
فابریکه img2
فابریکه img3

د تولید ورکشاپ

فابریکه img17
فابریکه img21
فابریکه img20

د موادو ذخیره کول

فابریکه img22
فابریکه img23
فابریکه img24

د ورکشاپ کشف

jiance1
جیانس
jiance4
jiance2
jiance13
jiance14

د توکو ګدام بشپړ شوی

فابریکه img5
فابریکه img4